Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO, Dz. Urz. UE L119/1) informuje się o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Gminę Kłaj/GZEAS danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655, w imieniu którego działa: Kazimierz Sroka – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju (Procesor).
 2. Inspektor Ochrony Danych: Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Sylwia Wierciak, kontakt: gzeas@klaj.pl
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych.
 4. Gwarancja ochrony: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora podlegają ochronie, co oznacza, że nie będą udostępnianie lub wykorzystywanie dla celów innych niż podane w pkt. 2.
 5. Źródło pozyskiwania danych osobowych: W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów urzędowych prowadzonych na podstawie odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
 6. Obowiązek podania danych osobowych: Zakres podawanych przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów realizowanych przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, niemniej jednak niepodanie przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę w zakresie właściwej realizacji zadań.
 7. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym odbiorcom.
 8. Podmiot przetwarzający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju, przetwarza Pani/Pana dane osobowe  w imieniu Administratora na podstawie Porozumienia, z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych  gwarantujących ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 9. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ich uzyskania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana  zgody ma ich przetwarzanie.
 10. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Administrator  nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

W razie pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: gzeas@klaj.pl

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content