Deklaracja dostępności

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju

32-015 Kłaj 652
tel/fax 12 284 16 11
gzeas@klaj.pl

 

GZEAS Kłaj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej GZEAS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej GZEAS: https://gzeas-klaj.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie istnieje możliwość powiększenia czcionki. Można też używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kazimierz Sroka, e-mail:k.sroka@gzeas.klaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 284 16 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji,  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba GZEAS mieści się w budynku gminnym w Kłaju, 32-015 Kłaj 652, na pierwszym piętrze. Na piętro można dostać się schodami, w budynku nie ma windy. W budynku nie  ma wydzielonych stref kontroli. Główne wejście do siedziby GZEAS usytuowane jest od strony parkingu. Na parkingu przy siedzibie GZEAS nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej, takie miejsca wyznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Kłaj. Budynek, w którym mieści się GZEAS nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji strony internetowej: ………………….

Deklarację sporządzono dnia ………………………
Deklarację sporządzono przez pracownika GZEAS.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content