W szkołach gminy Kłaj prowadzony jest nabór uczniów do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu naboru, w okresie od stycznia/lutego do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą w szkołach dwa zadania:
1) działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
2) działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Na realizację ww działań gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 119 600,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
Dzięki dofinansowaniu zajęcia są bezpłatne dla uczniów.

Szczegółowe informacje oraz druki rekrutacyjne rodzice mogą uzyskać w szkołach.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content